Citeste OUG 27/2022 modificata

OUG 27/2022 modificata, plafonare energie electrica aprilie 2022

Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie
2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii finali din piaţa de
energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică începând cu data de 1
aprilie 2022,


În scopul reconsiderarii unor elemente ale schemei de sprijin în vederea asigurării aplicării
la nivel unitar a acesteia de către toţi operatorii din piaţa de energie cu consecinţa directă a
unei mai bune funcţionalităţi a pieţei de energie şi a unui nivel adecvat de protecţie a
consumatorilor, luând în considerare beneficiul public generat de implementarea corelata a unor masuri tintite de sprijin, in paralel cu optimizarea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajaţi a apela la practici incorecte,
întrucât prin normele propuse se are în vedere asigurarea unei discipline riguroase a pieţei
de energie şi un înalt nivel de protecţie a clienţilor finali, consumatori de energie electrică
şi gaze naturale, având în vedere că neadoptarea reglementarilor propuse prin prezentul proiect de act normativ creează dificultăţi majore în obtinerea rezultatelor scontate cu privire la aplicarea masurilor de sprijin, in considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

Art. I.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor
  naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat
  în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către
  furnizorii de energie electrică este:
 2. a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu
  lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 – 100 KWh inclusiv;
 3. b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum
  mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh, pentru
  un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășeste
  255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).
 4. c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la
  locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt
  definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
  mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe
  propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenta de consum lunar de energie
  electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);
 5. d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi
  private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice
  şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
  completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii
  sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea
  Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi
  a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
  completările ulterioare,
 6. e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la
  locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d).
  Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5
  alin (1);”
 7. f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021,
  procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările
  şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august
  2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:
 8. a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;
 9. b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum
  anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000
  MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.
 10. (3) Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) se aplică şi în cazul locurilor de
  consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru
  clienții casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar
  realizat.
 11. (4) Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică și în cazul locurilor de consum
  ale clienților noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 12. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor
  casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de
  măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b),
  consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de
  proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (8),
  la 12, respectiv la numărul de luni consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte
  din respectivul condominiu.
 13. (6) Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze
  naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei
  de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul
  condominiu.
 14. (7) În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de
  furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale
  dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la
  comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor
  contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile
  dispoziţiile alin. (5) şi (6).
 15. (8) În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în
  funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii
  emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent
  perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform
  tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la
  preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada
  de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către
  furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.
 16. (9) Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a
  Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea energiei
  electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în
  funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi
  gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României.
 17. La articolul 3, alin. (2) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele
  la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor
  naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale – excluzând
  contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in
  depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de
  producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie
  electrică/gaze naturale clienţilor finali;”
 18. La articolul 3, alin. (3) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, prin contracte la termen
  şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale
  extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale – excluzand
  contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in
  depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de
  producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie
  electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă
  instanţă;
 19. La articolul 4, alin. (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
  ” (1) Componenta de furnizare a energiei electrice respectiv a gazelor naturale este de 73
  lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru
  activitatea de furnizare a gazelor naturale.”.
 20. La articolul 5, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” În perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie
  electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) , pentru clienţii noncasnici
  de energie electrică, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. c), d) și e) şi pentru
  clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b),
  preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor
  componente, după caz:
  a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
  b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
  c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor
  Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de
  aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către
  operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor
  naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare
  subterană a gazelor naturale;
  d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin
  pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,
  contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei
  din surse regenerabile”.
 21. După articolul 7, se introduce un nu articol, art. 71
  , cu următorul cuprins:
  “Art. 71
  . Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între
  cantitatea de energie electrică facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin
  instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a
  prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de
  achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) al cărui valoare este mai
  mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. V şi art. 3 alin. (3) şi valoarea
  componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii
  facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
  Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei,
  pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de
  Reglementare în Domeniul Energiei.
 22. La articolul 8, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se
  determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen
  de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în
  anexele nr. 1 şi 2, depuse şi înregistrate la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
  Socială, respectiv Ministerul Energiei şi, în copie, către Autoritatea Naţională de
  Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: [email protected], de către
  furnizori.”
 23. La articolul 9, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la
  Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la adresa de e-mail:
  [email protected], respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail:
  [email protected] şi, în copie, la Autoritatea Naţională de Reglementare în
  Domeniul Energiei la adresa de e-mail: [email protected] , prin încărcare pe platforma IT
  la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensaţiei,
  în mod diferenţiat pentru clienţii casnici şi noncasnici prevăzuţi la art. 1, separat pentru
  energie electrică şi/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2.
 24. La articolul 11, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins :
  ” În perioada 1 aprilie 2022 – 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii
  de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice pentru consumul
  destinat populaţiei în calitate de clienţi direcţi ai producătorilor de gaze naturale, denumiţi
  în continuare PET client direct, au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare
  subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii
  şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi
  suportabilităţii preţului de către aceştia; cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile
  minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum
  30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliul
  propriu/consumului propriu.”
 25. La articolul 11, alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzarecumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de
  înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze
  naturale; ”.
  11.Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” Art. 12. – (1) În perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, producătorii de gaze
  naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de
  data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia
  să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din
  activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura
  în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din
  depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5.
  (2) În perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, producătorii de gaze naturale care
  desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii
  acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu
  preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de
  producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către
  producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice
  destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada
  1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia
  curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform
  anexei nr. 5.
  (3) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare CC, prevăzuţi la alin. (1), intră şi
  clienţii casnici din condominii, asociaţii de proprietari, asociaţii de locatari şi cartiere de
  tip rezidenţial.
  (4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de
  Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze
  naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022- 31 octombrie
  2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5.
  (5) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa
  datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute
  conform alin. (1) şi (2) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea
  consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor se va stabili în
  baza preţului prevăzut la alin. (1)şi (2) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
  Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
  urgenţă.
  (6) În perioada 1 septembrie 2022-31 octombrie 2023, în cazul producătorilor de gaze
  naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de
  data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de producere de energie electrică utilizând
  gazele naturale, prețul de transfer al gazelor naturale utilizate la producția de energie
  electrică este de maximum 100 lei/MWh. ”
  12.Art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” Art. 14. – (1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu
  tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creşterea preţurilor pe piaţa angro
  peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de
  transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea
  Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu
  aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022.
  (2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada
  1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
  Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale,
  precum și tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data
  de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare și prevederilor prezentei ordonanţe de
  urgență.
  (3) Producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun
  prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
  corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu
  modificările și completările ulterioare, și titularii de acorduri petroliere care produc energie
  electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau
  totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și
  sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin
  platformele dedicate din piața organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile prezentului
  alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea
  nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de
  tranzacționare.
  (4) Producătorii de energie electrică, alții decât cei prevăzuți alin. (3), pot oferta energie
  electrică în aceleași condiții.
  (5) Titularii de acorduri petroliere onshore și offshore, producători de gaze naturale,
  răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale
  solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de
  operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau
  agregat, direct sau prin platformele din piața centralizată.”.
  13.Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins :
  ”Art. 15. – (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a
  dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entitățile
  agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de
  trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale
  pe piața angro plătesc o contribuție de solidaritate, stabilită în conformitate cu prevederile
  metodologiilor prevăzute în anexa nr.6 și anexa 6.1.
  (2) Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei
  ordonanţe de urgenţă, precum şi companiilor care furnizează servicii publice de termie care
  produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1).
  (3) Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează
  ANRE de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii.
  (4) Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de
  către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
  datorează.
  (5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică se
  plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unitățile Trezoreriei Statului din
  cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al
  plătitorului
  (6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin.
  (5) se virează de unitățile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei
  deschis pe numele Ministerului Finanțelor deschis la Activitatea de Trezorerie și
  Contabilitate Publică a Municipiului București, denumit ”Fondul pentru Tranziție
  Energetică”.
  (7) La solicitarea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se
  autorizează Ministerul Finanțelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziție
  distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele
  acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata
  compensărilor prevăzut de prezentul articol.
  (8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin.
  (6) se virează de Ministerul Finanțelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de
  venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale
  Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, după caz.
  (9) Se autorizează Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale să
  detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (7) în buget şi în anexele la acesta şi să le
  comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.
  (10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate
  ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (7) şi plăţile efectuate se virează de către
  Ministerul Energiei și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale din contul de venituri ale
  bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6).
  (11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv
  sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului
  prevăzut la alin. (7).
  (12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) și alin. (6) nu sunt purtătoare de
  dobândă şi nu sunt supuse executării silite.
  (13) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuția la Fondul de tranziție Energetică
  prevăzută la alin. (4) realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de
  producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de traiding și
  agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică/gaze naturale pe piața angro
  se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen
  de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (14) Pentru orice tip de tranzacții de vanzare de energie electrica la export sau livrare
  intracomunitara de pe teritoriul României persoanele prevazute la art. 15 alin. (1)
  contributia de solidaritate (CS) se determina astfel:
  CS= (Pmt – Pa ) x Qt x 100%
  Unde
  Qt – cantitatea de energie tranzactionata la export sau livrata intracomunitar
  Pmt – pretul mediu de tranzactionare a energiei pe PZU din ziua anterioara tranzactiei
  Pa – pretul de achizitie.
 26. La articolul 16, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) de către producătorii de energie
  electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  15.La art.16, se introduce un alineat nou, alin. (74
  ) , cu următorul cuprins:
  ”Vanzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către
  traderi si/sau furnizori cu activități de trading, in scopul vadit de a creste prețul, se
  sancționează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri.”.
  16.Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de
  urgență.
  17.Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de
  urgență.
  18.Se introduce o noua anexa, anexa nr. 6.1, având conținutul prevăzut în anexa
  nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.
  Art. II.
  (1) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute de prezenta ordonanta de urgență a
  Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1),
  lit. c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile
  clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31
  martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
  domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune către
  furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere, in
  termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de
  urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declaratia pe propria răspundere sunt
  prevăzute în anexele nr. 4 și 5.
  (2) Beneficiarii care se încadrează în prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) – e), dar care
  nu au depus solicitarea însoțită de o declarație pe propria răspundere în termenul
  prevăzut la alin. (1), precum si cei nou infiintati după data de 1 septembrie 2022,
  beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă începând cu data de 1 a lunii
  următoare depunerii solicitării însoțită de o declarație pe propria răspundere către furnizor.
  Art. III
  (1)Pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi
  distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achizitia de
  energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, în
  vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă
  de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.
  (2) Costurile capitalizate prevazute la alin. (1) se recunosc in tarifele reglementate cu
  respectarea criteriilor de recunoaștere a costurilor prevăzute in metodologiile Autorității de
  Reglementare în Domeniul Energiei.
  (3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5
  ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate
  aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri si se
  recunosc ca o componenta distincta.
  (4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidențele
  contabile și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de distribuție, conform
  instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor.
  Art. IV.
  (1) În vederea plății contribuției de solidaritate, începând cu data de 1 septembrie 2022,
  persoanele nerezidente care desfășoară tranzactii pe piața de energie din Romania sunt
  obligate să calculeze, declare și plătească contribuția de solidaritate direct sau să
  desemneze un reprezentant pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in baza prezentei
  ordonante de urgență.
  (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune la Agenția
  Natională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea
  de plată a contribuției de solidaritate. Modelul de declarație și termenul de depunere se
  stabilesc prin ordinul presedintelui Agenției Nationale de Administrare Fiscală prevăzut la
  alin. (4).
  (3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu
  nerezidentul, pentru declararea și plata contribuției de solidaritate.
  (4)Procedura și condițiile de inregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al
  presedintelui Agenția Natională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data
  intrării in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (5) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa constituie garanție sub forma de
  scrisoare de garanție bancară sau cash colateral, în cuamtum de 1 milion Euro, echivalent
  în lei (de stabilit conditiile de plata si de executare).
  (5) Nerespectarea obligațiilor prezentului articol atrage de drept suspendarea dreptului de
  operare pe piețele din România .
  (6) Procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului, precum și îndeplinirea
  obligațiilor de plată și de executare a garanției se aprobă prin Ordin al Președintelui
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării in vigoare
  a prezentei ordonanțe de urgență.
  Art. V.
  (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea
  Generală a Acționarilor a societăților de producție de energie electrică unde este acționar
  majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor
  Generale ale actionarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, a strategiei de vânzare a
  producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.
  (2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea
  Generală a Acționarilor a societăților de producție de energie electrică la care este acționar
  să solicite operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de
  1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4
  ani.
  Art. VI.
  Valoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice, la care ANRE calculează
  sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1300
  lei/MWh.
  Art. VII.
  (1)Prin contracte bilaterale negociate directe începând cu data de 1 septembrie 2022,
  producătorii de energie electrică au obligația să vândă prin direct energia electrică
  disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care
  au în portofoliu clienți finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor
  de energie electrică, operatortului national de sistem Compania Naționala de Transport
  Energie Electrica Transelectrica S.A., precum și consumatorilor care au beneficiat de
  prevederile OUG 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
  Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului,
  prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de
  seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei
  scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele
  expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze
  cu efect de seră în prețul energiei electrice.
  Art. VIII.
  (1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (315) alin. (316) şi (317) din Legea energiei electrice
  şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se prelugește
  până la 31 decembrie 2024.
  (2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cantitătile aferente
  indeplinirii de către producători de gaze naturale a obligațiilor aferente prevederilor art.
  177 alin. (315) (316) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
  modificările şi completările ulterioare, se vor vinde conform art.12 din Ordonanta de
  urgență a Guvernului nr. 27/2022, în conformitate cu anexa 5 la aceasta

OUG 27/2022 modificata sursa: anofm.ro

Nu ratati:

Trending

spot_img

Stiri verificate. Stiri reale.

Follow us